MENU
Ga naar de inhoud
CONSUMENTENINFORMATIE voor verkoop op afstand
1. Inleiding
Deze voorwaarden gelden bij een overeenkomst voor de verkoop van goederen, die buiten de verkoopruimte van de
verkoper of op afstand wordt gesloten tussen een CONSUMENT en de Verkoper, d.w.z. de firma:
VANTUBO SRL Met zetel te 1040 Brussel, Robert Schumanplein 2-4 tel: +32 492439809 e-mail: be@vantubo.be  
Ondernemingsnummer: 0759.566.616 Btwnummer: BE0759566616
De btw-factuur vormt een bevestiging dat de verkoopovereenkomst is gesloten.

2. Bestelling.
Om vergissingen te vermijden verzoeken we u om de symbolen van de bestelde goederen te controleren en ze duidelijk
aan te geven op basis van de informatie in onze recente catalogi of op de website vantubo.be Daar vindt u
informatie over de bestemming en over de technische gegevens en de kenmerken van onze producten. Indien u twijfels
hebt of bepaalde informatie onduidelijk is, kunt u contact met ons opnemen op het bovenstaande adres om te laten
bevestigen of de bestelde producten de door u vereiste eigenschappen hebben.
Nadat u het gepaste product hebt gekozen, kunt u het persoonlijk, telefonisch, per traditionele post, fax of e-mail
bestellen. Nadat we uw bestelling hebben ontvangen en eventueel met u bepaalde wijzigingen hebben besproken,
zenden we u een pro-formafactuur die bevestigt dat wij bereid zijn om uw bestelling ter uitvoering aan te nemen. Gelieve
er echter rekening mee te houden dat we de bestelling niet uitvoeren totdat we van u een bevestiging hebben ontvangen
dat u ermee akkoord gaat dat de bestelling betrekking heeft op de producten die erin zijn aangegeven en dat die zullen
worden geleverd aan de vermelde voorwaarden. U kunt dit bevestigen door ons de ondergetekende pro-formafactuur
terug te sturen of door op het e-mailbericht dat u van ons hebt ontvangen met onze pro-formafactuur te antwoorden met
de vermelding: “Ik bevestig de bestelling nummer XXX (XXX = nummer van de pro-formafactuur). Voornaam
Achternaam” en/of door het in de factuur vermelde bedrag over te maken op onze bankrekening. Pas daarna beginnen
we de bestelling uit te voeren.
Indien er zich tussen het moment waarop we u de pro-formafactuur hebben gezonden en het moment waarop wij van u
bevestiging van de bestelling hebben ontvangen, omstandigheden voordoen die het onmogelijk maken om deze
transactie te verrichten aan de overeengekomen voorwaarden, dan nemen we contact met u op en stellen de nodige
aanpassingen voor. U kunt dan akkoord gaan of afzien van de transactie. Indien we eerder van u een bedrag ontvangen
en de bestelling niet kunnen uitvoeren aan de overeengekomen voorwaarden, en indien u niet akkoord gaat met de
aanpassing, dan betalen we u onmiddellijk het volledige betaalde bedrag terug.

3. Prijs van de goederen en aanvullende kosten.
De brutowaarde die op de pro-formafactuur is vermeld, omvat alle kosten in totaal met eventuele aanvullende kosten
waarmee u zult worden belast voor de levering van de bestelde goederen aan de overeengekomen voorwaarden.

4. Betaling voor de goederen.
Mogelijke betalingswijzen:
Per overschrijving op onze bankrekening BE85 0018 9978 4406  of onze PAYPAL account vóór het verzenden van de goederen of met kredietkaart/betaalkaart bij de ontvangst van de goederen. Voor bepaalde betalingswijzen kan u worden belast met aanvullende kosten. De vastgestelde betalingswijze en eventuele aanvullende kosten die hiermee gepaard gaan, zullen op de proformafactuur worden vermeld.

5. Ophaling van goederen.
We doen ons uiterste best om bestellingen snel uit te voeren.
De goederen zijn gewoonlijk binnen één tot twee werkdagen gereed om te worden afgehaald. In bepaalde gevallen kan
de levertijd echter tot enkele weken uitlopen. Gelieve daarom contact met ons op te nemen vlak voordat u de bevestiging
van de bestelling verzendt om inlichtingen te vragen over de geschatte huidige wachttijd om de goederen op te halen bij
ons magazijn. Indien de goederen niet zijn vervaardigd/geďmporteerd op speciaal verzoek en de wachttijd u
niet past, hebt u het recht om af te zien van de bestelling tot op het moment waarop de goederen bij ons magazijn
worden afgegeven. Alle betaalde bedragen worden dan aan u teruggestort. Vergeet niet dat bij betaling met
overschrijving de goederen pas ons magazijn zullen kunnen verlaten op de dag waarop het bedrag uit de proformafactuur op onze bankrekening is geboekt.
Gelieve er rekening mee te houden dat het risico op mechanische beschadiging van de goederen op u overgaat op het
moment dat de goederen bij ons magazijn worden opgehaald of op het moment dat u de goederen in ontvangst neemt
uit de handen van de koerier.
Het is daarom noodzakelijk dat u de goederen bij het ophalen grondig controleert en indien er onregelmatigheden of
beschadigingen worden vastgesteld, dient u onmiddellijk een gepast verslag op te maken. Gelieve in zo’n geval
onmiddellijk contact met ons op te nemen, nog voordat de koerier die u de zending heeft geleverd, vertrekt zodat er
eventuele misverstanden kunnen worden vermeden. Indien de goederen “zonder aanmerkingen” in ontvangst worden
genomen bij ons magazijn, uit de handen van onze vertegenwoordiger of uit de handen van een koerier, dan wordt op
dat moment het risico op eventuele beschadigingen van de goederen op de ontvanger overgedragen.

6. Levering van de goederen
De kost van de levering van de goederen op uw adres in Belgie bedraagt 5 EUR (inclusief btw) en is aangegeven op de proformafactuur in de post “Leveringskosten”. De goederen worden geleverd met ons voertuig of met een economisch postpakket binnen 31 werkdagen nadat de goederen gereed zijn om te worden opgehaald in ons magazijn. Het is mogelijk om de goederen tegen aanvullende betaling te laten verzenden door een van de koerierbedrijven die met ons samenwerken. Indien u kiest voor deze oplossing, dan worden de goederen geleverd binnen 2-3 dagen nadat ze gereed zijn om te worden opgehaald in ons magazijn. De aanvullende kosten, afhankelijk van het gewicht en de omvang van de goederen, zal worden toegevoegd aan de leveringskosten voor de goederen, en de totale waarde zal worden vermeld op de pro-formafactuur in de post: „Leveringskosten”. Gelieve er rekening mee te houden dat deze aanvullende kosten niet zullen worden teruggestort bij eventuele herroeping van de overeenkomst.

7. Kwaliteit van de goederen.
De Verkoper verbindt zich ertoe om in ruil voor de prijs die op de pro-formafactuur is vermeld u als consument de bestelde goederen ter beschikking te stellen in een staat die overeenstemt met de overeenkomst, vrij van gebreken.    Indien niet anders bepaald is in de garantievoorwaarden voor het product in kwestie, dan heeft het product op het   grondgebied van België een garantie van twaalf maanden voor essentiële defecten die zijn veroorzaakt door fabricagegebreken. Deze termijn wordt gerekend vanaf de verkoopdatum die op de aankoopfactuur is vermeld. Deze garantie geldt niet voor producten die worden gemonteerd/gebruikt op een manier die niet overeenstemt met de algemeen aanvaarde montage-/gebruiksvoorwaarden voor dit type producten of met de Montage en Gebruikshandleiding die bij het product is geleverd. Ook defecten die ontstaan zijn als gevolg van intensief gebruik in andere omstandigheden dan in een huis/woning van een normaal vierpersoonsgezin of als gevolg van mechanische beschadiging door vallen, uitbreken, drukken, kloppen, slaan, wegrukken, krassen enz. vallen niet onder de garantie.
In geval van defecten dient in de eerste plaats onze serviceafdeling te worden geraadpleegd op het telefoonnummer +32 492439809 of e-mail: be@vantubo.be Onze serviceafdeling geeft u dan aanwijzingen om de panne zo snel mogelijk te verhelpen. Producten met fabricagegebreken dienen bij de zetel van de Verkoper te worden afgeleverd, waar ze in geval van erkenning van de reclamatie gratis zullen worden hersteld of door een nieuwe zullen worden vervangen en daarna aan de consument zullen worden terugbezorgd. De garantieperiode wordt in dat geval verlengd met de herstelperiode. De duur van de herstelling van een product in het kader van de garantie bedraagt gewoonlijk niet meer dan 14 dagen na levering aan de verkoper, maar in geval van gebrek aan vervangingsonderdelen kan de herstelling worden verlengd met de tijd die nodig is om deze onderdelen bij de producent te bestellen. Deze garantie sluit de wettelijke garantie voor het verkochte product niet uit, beperkt ze niet en schort de rechten van de koper uit hoofde van de wettelijke garantie niet op.

8. Recht op herroeping van de overeenkomst.
Als consument die een aankoop doet buiten de verkoopruimte van de verkoper of op afstand, hebt u het recht om zonder
opgave van redenen de verkoopovereenkomst te herroepen binnen veertien dagen na ontvangst van de goederen, op
voorwaarde dat ze niet zijn vervaardigd/geďmporteerd op uw speciale bestelling.
U dient een door u ondertekende verklaring met de volgende inhoud: “Hierbij herroep ik de verkoopovereenkomst die is
bevestigd met de factuur nr. (nummer en datum invullen)” binnen veertien dagen na ontvangst van de goederen per email, traditionele post of persoonlijk terug te bezorgen bij onze zetel, met opgave van uw voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, nummer van de aankoopfactuur en rekeningnummer waarop het verschuldigde bedrag kan worden terugbetaald. We bevestigen dan dat we van u zo’n verklaring hebben ontvangen. Gelieve daarna de goederen binnen veertien dagen na aflevering van deze verklaring in onveranderde staat op eigen kosten en risico terug te bezorgen bij het adres van ons magazijn. We betalen u dan als consument alle geďnde bedragen terug, met uitzondering van de aanvullende kosten die in punt “6. Levering van de goederen” zijn vermeld.
Gelieve er rekening mee te houden dat de prijs van de verschillende goederen op de btw-factuur is toegepast in verband
met de aankoop van al deze goederen samen, in de hoeveelheden die op het document zijn vermeld. Indien u de
overeenkomst niet voor alle artikelen uit de btw-factuur herroept, dan behouden we ons het recht voor om de prijzen van
de artikelen die u niet wilt teruggeven, te corrigeren.

9. Mogelijkheid om buitengerechtelijk reclamaties te behandelen en claims te verhalen.
Indien de standpunten betreffende de behandeling van reclamaties en het verhalen van claims uiteenlopen, kan de
consument gebruik maken van het Europese consumentenportaal https://webgate.ec.europa.eu/odr/ waar ook de
mogelijkheid bestaat om een geschil buitengerechtelijk te laten beslechten. De procedure bij de Europese consumentenportaal is minder formeel dan de procedure bij een algemene rechtbank en duurt ook niet zo lang. Ze is bovendien heel wat goedkoper.

Dank u voor uw vertrouwen!
We hopen dat u erg tevreden zult zijn over de door ons geleverde producten.

VANTUBO SRL
Brussel 01.02.2021

Leveringsmogelijkheden

1. Levering goederen op het adres
a) in België:
Express
Tijd: 1 tot 5 werkdagen
Prijs: 69
Economy
Tijd: 1 tot 30 werkdagen
Prijs: 5

b) in Luxemburg
Economy
Tijd: 1 tot 30 werkdagen
Prijs: 5

Betalingsmogelijkheden

1. BANKOVERSCHRIVING
Kosten: €0

2. PIN/DEBIT cards bij levering de goederen
Kosten: €9

3. PAYPAL of cards online
Kosten: 2%

4. MASTERCARD of VISA bij levering de goederen
Terug naar de inhoud