Ga naar de inhoud
CONSUMENTENINFORMATIE voor verkoop op afstand
1. Inleiding
Deze voorwaarden gelden bij een overeenkomst voor de verkoop van  goederen, die buiten de verkoopruimte van de verkoper of op afstand  wordt gesloten tussen een CONSUMENT en de Verkoper, d.w.z. de firma: VANTUBO SRL Met zetel te 1040 Brussel, Robert Schumanplein 2-4 tel:
+32 492439808 e-mail: be@vantubo.be Ondernemingsnummer: 0759.566.616  Btwnummer: BE0759566616
De btw-factuur vormt een bevestiging dat de verkoopovereenkomst is gesloten.
  
2. Bestelling.
Om vergissingen te vermijden verzoeken we u om de symbolen van de  bestelde goederen te controleren en ze duidelijk aan te geven op basis  van de informatie in onze recente catalogi of op de website vantubo.be  Daar vindt u informatie over de bestemming en over de technische  gegevens en de kenmerken van onze producten. Indien u twijfels hebt of  bepaalde informatie onduidelijk is, kunt u contact met ons opnemen op  het bovenstaande adres om te laten bevestigen of de bestelde producten  de door u vereiste eigenschappen hebben.
Nadat u het gepaste product hebt gekozen, kunt u het persoonlijk,  telefonisch, per traditionele post, fax of e-mail bestellen. Nadat we uw  bestelling hebben ontvangen en eventueel met u bepaalde wijzigingen  hebben besproken, zenden we u een pro-formafactuur die bevestigt dat wij  bereid zijn om uw bestelling ter uitvoering aan te nemen. Gelieve er  echter rekening mee te houden dat we de bestelling niet uitvoeren totdat  we van u een bevestiging hebben ontvangen dat u ermee akkoord gaat dat  de bestelling betrekking heeft op de producten die erin zijn aangegeven  en dat die zullen worden geleverd aan de vermelde voorwaarden. U kunt  dit bevestigen door ons de ondergetekende pro-formafactuur terug te  sturen of door op het e-mailbericht dat u van ons hebt ontvangen met  onze pro-formafactuur te antwoorden met de vermelding: “Ik bevestig de bestelling nummer XXX (XXX = nummer van  de pro-formafactuur). Voornaam Achternaam” en/of door het in de factuur  vermelde bedrag over te maken op onze bankrekening. Pas daarna beginnen  we de bestelling uit te voeren. Indien er zich tussen het moment waarop  we u de pro-formafactuur hebben gezonden en het moment waarop wij van u  bevestiging van de bestelling hebben ontvangen, omstandigheden voordoen  die het onmogelijk maken om deze transactie te verrichten aan de  overeengekomen voorwaarden, dan nemen we contact met u op en stellen de  nodige aanpassingen voor. U kunt dan akkoord gaan of afzien van de  transactie. Indien we eerder van u een bedrag ontvangen en de bestelling  niet kunnen uitvoeren aan de overeengekomen voorwaarden, en indien u  niet akkoord gaat met de aanpassing, dan betalen we u onmiddellijk het  volledige betaalde bedrag terug.
  
3. Prijs van de goederen en aanvullende kosten.
De brutowaarde die op de pro-formafactuur is vermeld, omvat alle kosten  in totaal met eventuele aanvullende kosten waarmee u zult worden belast  voor de levering van de bestelde goederen aan de overeengekomen  voorwaarden.
  
4. Betaling voor de goederen.
Mogelijke betalingswijzen:
Per overschrijving op onze bankrekening BE85 0018 9978 4406 of onze  PAYPAL account vóór het verzenden van de goederen of met  kredietkaart/betaalkaart bij de ontvangst van de goederen. Voor bepaalde  betalingswijzen kan u worden belast met aanvullende kosten. De  vastgestelde betalingswijze en eventuele aanvullende kosten die hiermee  gepaard gaan, zullen op de proformafactuur worden vermeld.
  
5. Ophaling van goederen.
We doen ons uiterste best om bestellingen snel uit te voeren.
De goederen zijn gewoonlijk binnen één tot twee werkdagen gereed om te  worden afgehaald. In bepaalde gevallen kan de levertijd echter tot  enkele weken uitlopen. Gelieve daarom contact met ons op te nemen vlak  voordat u de bevestiging van de bestelling verzendt om inlichtingen te  vragen over de geschatte huidige wachttijd om de goederen op te halen  bij ons magazijn. Indien de goederen niet zijn vervaardigd/geďmporteerd  op speciaal verzoek en de wachttijd u niet past, hebt u het recht om af  te zien van de bestelling tot op het moment waarop de goederen bij ons  magazijn worden afgegeven. Alle betaalde bedragen worden dan aan u  teruggestort. Vergeet niet dat bij betaling met overschrijving de  goederen pas ons magazijn zullen kunnen verlaten op de dag waarop het  bedrag uit de proformafactuur op onze bankrekening is geboekt. Gelieve  er rekening mee te houden dat het risico op mechanische beschadiging van  de goederen op u overgaat op het moment dat de goederen bij ons  magazijn worden opgehaald of op het moment dat u de goederen in  ontvangst neemt uit de handen van de koerier. Het is daarom noodzakelijk  dat u de goederen bij het ophalen grondig controleert en indien er  onregelmatigheden of
beschadigingen worden vastgesteld, dient u onmiddellijk een gepast  verslag op te maken. Gelieve in zo’n geval onmiddellijk contact met ons  op te nemen, nog voordat de koerier die u de zending heeft geleverd,  vertrekt zodat er eventuele misverstanden kunnen worden vermeden. Indien  de goederen “zonder aanmerkingen” in ontvangst worden genomen bij ons  magazijn, uit de handen van onze vertegenwoordiger of uit de handen van  een koerier, dan wordt op dat moment het risico op eventuele  beschadigingen van de goederen op de ontvanger overgedragen.
  
6. Levering van de goederen
De kost van de levering van de goederen op uw adres in Belgie bedraagt 5  EUR (inclusief btw) en is aangegeven op de proformafactuur in de post  “Leveringskosten”. De goederen worden geleverd met ons voertuig of met  een economisch postpakket binnen 31 werkdagen nadat de goederen gereed  zijn om te worden opgehaald in ons magazijn. Het is mogelijk om de  goederen tegen aanvullende betaling te laten verzenden door een van de  koerierbedrijven die met ons samenwerken. Indien u kiest voor deze  oplossing, dan worden de goederen geleverd binnen 2-3 dagen nadat ze  gereed zijn om te worden opgehaald in ons magazijn. De aanvullende  kosten, afhankelijk van het gewicht en de omvang van de goederen, zal  worden toegevoegd aan de leveringskosten voor de goederen, en de totale  waarde zal worden vermeld op de pro-formafactuur in de post:  „Leveringskosten”. Gelieve er rekening mee te houden dat deze  aanvullende kosten niet zullen worden teruggestort bij eventuele  herroeping van de overeenkomst.
  
7. Kwaliteit van de goederen.
De Verkoper verbindt zich ertoe om in ruil voor de prijs die op de  pro-formafactuur is vermeld u als consument de bestelde goederen ter  beschikking te stellen in een staat die overeenstemt met de  overeenkomst, vrij van gebreken. Indien niet anders bepaald is in de  garantievoorwaarden voor het product in kwestie, dan heeft het product  op het grondgebied van België een garantie van twaalf maanden voor  essentiële defecten die zijn veroorzaakt door fabricagegebreken. Deze  termijn wordt gerekend vanaf de verkoopdatum die op de aankoopfactuur is  vermeld. Deze garantie geldt niet voor producten die worden  gemonteerd/gebruikt op een manier die niet overeenstemt met de algemeen  aanvaarde montage-/gebruiksvoorwaarden voor dit type producten of met de  Montage en Gebruikshandleiding die bij het product is geleverd. Ook  defecten die ontstaan zijn als gevolg van intensief gebruik in andere  omstandigheden dan in een huis/woning van een normaal vierpersoonsgezin  of als gevolg van mechanische beschadiging door vallen, uitbreken,  drukken, kloppen, slaan, wegrukken, krassen enz. vallen niet onder de  garantie.
In geval van defecten dient in de eerste plaats onze serviceafdeling te  worden geraadpleegd op het telefoonnummer
+32 492439808 of e-mail:  be@vantubo.be Onze serviceafdeling geeft u dan aanwijzingen om de panne  zo snel mogelijk te verhelpen. Producten met fabricagegebreken dienen  bij de zetel van de Verkoper te worden afgeleverd, waar ze in geval van  erkenning van de reclamatie gratis zullen worden hersteld of door een  nieuwe zullen worden vervangen en daarna aan de consument zullen worden  terugbezorgd. De garantieperiode wordt in dat geval verlengd met de  herstelperiode. De duur van de herstelling van een product in het kader  van de garantie bedraagt gewoonlijk niet meer dan 14 dagen na levering  aan de verkoper, maar in geval van gebrek aan vervangingsonderdelen kan  de herstelling worden verlengd met de tijd die nodig is om deze  onderdelen bij de producent te bestellen. Deze garantie sluit de  wettelijke garantie voor het verkochte product niet uit, beperkt ze niet  en schort de rechten van de koper uit hoofde van de wettelijke garantie  niet op.
  
8. Recht op herroeping van de overeenkomst.
Als consument die een aankoop doet buiten de verkoopruimte van de  verkoper of op afstand, hebt u het recht om zonder opgave van redenen de  verkoopovereenkomst te herroepen binnen veertien dagen na ontvangst van  de goederen, op voorwaarde dat ze niet zijn vervaardigd/geďmporteerd op  uw speciale bestelling.U dient een door u ondertekende verklaring met  de volgende inhoud: “Hierbij herroep ik de verkoopovereenkomst die is  bevestigd met de factuur nr. (nummer en datum invullen)” binnen veertien  dagen na ontvangst van de goederen per email, traditionele post of  persoonlijk terug te bezorgen bij onze zetel, met opgave van uw  voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, nummer van de  aankoopfactuur en rekeningnummer waarop het verschuldigde bedrag kan  worden terugbetaald. We bevestigen dan dat we van u zo’n verklaring  hebben ontvangen. Gelieve daarna de goederen binnen veertien dagen na  aflevering van deze verklaring in onveranderde staat op eigen kosten en  risico terug te bezorgen bij het adres van ons magazijn. We betalen u  dan als consument alle geďnde bedragen terug, met uitzondering van de  aanvullende kosten die in punt “6. Levering van de goederen” zijn  vermeld.
Gelieve er rekening mee te houden dat de prijs van de verschillende  goederen op de btw-factuur is toegepast in verband met de aankoop van al  deze goederen samen, in de hoeveelheden die op het document zijn  vermeld. Indien u de overeenkomst niet voor alle artikelen uit de  btw-factuur herroept, dan behouden we ons het recht voor om de prijzen  van de artikelen die u niet wilt teruggeven, te corrigeren.
  
9. Mogelijkheid om buitengerechtelijk reclamaties te behandelen en claims te verhalen.
Indien de standpunten betreffende de behandeling van reclamaties en het  verhalen van claims uiteenlopen, kan de consument gebruik maken van het  Europese consumentenportaal https://webgate.ec.europa.eu/odr/ waar ook  de mogelijkheid bestaat om een geschil buitengerechtelijk te laten  beslechten. De procedure bij de Europese consumentenportaal is minder  formeel dan de procedure bij een algemene rechtbank en duurt ook niet zo  lang. Ze is bovendien heel wat goedkoper.
  
Dank u voor uw vertrouwen!
We hopen dat u erg tevreden zult zijn over de door ons geleverde producten.
  
VANTUBO SRL
Brussel 01.02.2021
Terug naar de inhoud